OFERTA

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje:

- stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,

- pomoc prawną świadczoną osobom prywatnym,

- obsługę prawną podmiotów publicznoprawnych,

- stałą obsługę prawną stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych etc.

- windykację wierzytelności,

- doradztwo i porady prawne,

- sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, innych aktów prawnych,

- zastępstwo procesowe oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym,

- zastępstwo prawne w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, w tym podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi,

- udział w negocjacjach, konsultacjach prawnych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną m.in. w następujących dziedzinach:

1.Prawo cywilne:

- pomoc prawna o reprezentacja w sprawach o zapłatę, o roszczenia wynikające z umów, o odszkodowania i zadośćuczynienia,

- dochodzenie przed Sądem roszczeń o odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej, autocasco oraz innych powstałych na skutek wypadków komunikacyjnych,

- prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego np.: rozwodowych, o podział majątku, o wykonywanie władzy rodzicielskiej, o alimenty.

- doradztwo oraz reprezentacja w zakresie prawa spadkowego,

- prawo wekslowe i czekowe,

- sporządzanie umów prawa cywilnego, ich analiza i opiniowanie,

- przygotowywanie opinii prawnych,

- wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego,

2. Prawo gospodarcze i handlowe, prawo spółek m.in.::

- doradztwo oraz reprezentacja w zakładaniu spółek prawa handlowego, w procesach przekształceniowych, sprawy rejestrowe w KRS,

- doradztwo w zakresie funkcjonowania i organizacji przedsiębiorców,

- przygotowywanie dokumentów wewnętrznych firmy np. projektów uchwał, prawna obsługa zgromadzeń, posiedzeń zarządu,

- bieżąca windykacja należności firmy,

- reprezentacja i doradztwo w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

- przygotowywanie ofert, umów oraz ich opiniowanie,

- udział w prowadzonych negocjacjach z partnerami biznesowymi.

3. Prawo rzeczowe, nieruchomości i prawo mieszkaniowe

- doradztwo dotyczące prawa własności, zarządzania, nabywania i sprzedaży nieruchomości na terytorium Polski,

- ustalanie, regulowanie stanu prawnego nieruchomości,

- reprezentacja przed Sądami oraz innymi organami administracji publicznej w sprawach dotyczących nieruchomości,

- kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych.

5. Prawo administracyjne:

- reprezentowanie przed urzędami i organami administracji publicznej, uzyskiwanie wymaganych przez prawo zezwoleń, koncesji i licencji,

- pomoc prawna przy uruchamianiu nowych inwestycji np. uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i dokumentów,

- przygotowywanie odwołań, zażaleń, wniosków w sprawach toczących się przed organami administracji publicznej,

- kompleksowa obsługa podmiotów publicznoprawnych.

6. Prawo pracy:

- doradztwo oraz zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy,

- przygotowywanie umów, regulaminów prawa pracy,

- obsługa pracowników zagranicznych,

- pomoc prawna w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Ponadto, zajmujemy m.in. się sprawami podatkowymi, prawem zamówień publicznych, prawem autorskim, bankowym, spółdzielczym. Współpracujemy stale z kancelariami radcowskimi, adwokackimi w Warszawie, Niemczech i na Dolnym Śląsku, kancelariami notarialnymi oraz utrzymujemy bieżący kontakt z kancelariami komorniczymi na całym Śląsku.

Miło nam będzie powitać Państwa w gronie naszych klientów!

 

         Kancelaria Radców Prawnych Obremski Póda , 44-100 Gliwice,  ul. Wieczorka 26 lok. 2,  tel. 032 270 53 24, fax 032 270 64 92