Za czynności wykonywane w ramach świadczonej obsługi prawnej Kancelaria otrzymuje wynagrodzenie ustalane każdorazowo przez strony, płatne na podstawie faktury VAT.
Najczęściej stosowanym sposobem rozliczeń z klientami jest wynagrodzenie określane bądź w formie ryczałtu miesięcznego, bądź poprzez określenie stawki wynagrodzenia za godzinę pracy dla klienta lub określone jako system ryczałtowo- godzinowy i ustalonym miesięcznie limitem godzin pracy
i ustaloną stawką godzinową stosowaną po wykorzystaniu limitu miesięcznego.

W sprawach związanych z zastępstwem procesowym wynagrodzenie
ustalane jest odrębnie za każdą sprawę.

Również w drodze odrębnej umowy ustalane jest wynagrodzenie za
czynności wymagające znacznego nakładu pracy, przekraczającego zakres bieżących porad i konsultacji (np. długotrwałe negocjacje kontraktów międzynarodowych).

Inne koszty ponoszone przez Kancelarię
przy wykonywaniu umowy (delegacje, podróże, hotele) Zleceniodawca zwraca Kancelarii na podstawie odrębnej faktury.
Do wszystkich należności kancelarii doliczany jest podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

         Kancelaria Radców Prawnych Obremski Póda , 44-100 Gliwice,  ul. Wieczorka 26 lok. 2,  tel. 032 270 53 24, fax 032 270 64 92